Wszystkie informacje, w tym dokumenty, informacje na temat sposobu zgłaszania uwag, dotyczące procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów MasterPlanów dla obszarów dorzeczy Wisły i Odry oraz konsultacji społecznych, znajdują się na stronie internetowej projektu: www.masterplany.kzgw.gov.pl

Konsultacjom podlegają następujące dokumenty:
1. Projekt MasterPlanu dla obszaru dorzecza Wisły.
2. Projekt MasterPlanu dla obszaru dorzecza Odry.
3. Prognoza oddziaływania na środowisko dla Projektu MasterPlanu dla obszaru dorzecza Wisły.
4. Prognoza oddziaływania na środowisko dla Projektu MasterPlanu dla obszaru dorzecza Odry.

(www.kzgw.gov.pl)