Czy do zgłoszenia rozbiórki należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane?


W prawie budowlanym jest jedynie napisane, że należy dokonać zgłoszenia, w którym określa się rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót. Ponadto stosuje się przepis art. 30 ust. 5 pr. bud., w którym nie ma ani słowa o oświadczeniu.


Odpowiedź

Do zgłoszenia zamiaru rozbiórki obiektu budowlanego organ powinien wymagać dołączenia oświadczenia inwestora złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (art. 32 ust. 4 pkt 2 pr. bud.).


Uzasadnienie

W przepisach art. 31 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – dalej pr. bud. brak jest pełnej regulacji odnoszącej się do zgłoszenia rozbiórki. Odesłanie zawarte w przepisie art. 31 ust. 2 pr. bud. wskazujące na odpowiednie stosowanie tylko przepisu art. 30 ust. 5 pr. bud. Opisane odesłanie jest niewystarczające, ponieważ charakter - zgłoszenia rozbiórki niczym się nie różni od zgłoszenia budowy czy zgłoszenia wykonywania robót budowlanych, należy więc przyjąć, że do zgłoszenia rozbiórki odpowiednie zastosowanie będą miały przepisy art. 30 pr. bud. (zob.: A. Gliniecki [w:] W. Piątek, A. Despot-Mładanowicz, A. Gliniecki, A. Ostrowska, Z. Kostka, Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2012, uwagi do art. 31).

W doktrynie można spotkać się z poglądem, że inwestor zawsze powinien dołączyć do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych – dokument oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (zob.: R. Dziwiński, P. Ziemski, Prawo budowlane. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006, uwagi do art. 30).
Interpretacja regulacji zawartej w przepisach art. 31 pr. bud. dokonywana przez sądy administracyjne również potwierdza obowiązek wymagania przez organy architektoniczne złożenia przez inwestora wraz ze zgłoszeniem zamiaru rozbiórki dokumentu oświadczenia, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 pr. bud.

Przykład

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 27 października 2011 r., II SA/Po 460/11:
"W tym miejscu wskazać należy, że w art. 31 Prawa budowlanego został uregulowany szczególny rodzaj robót budowlanych – rozbiórka obiektu. W ust. 1 art. 31 Prawa budowlanego zawarto, że pozwolenia na budowę nie wymaga rozbiórka budynków i budowli – niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych opieka konserwatorską – o wysokości poniżej 8 m, jeżeli odległość od granicy działki jest mniejsza niż połowa wysokości. Ze zgłoszenia rozbiórki przedmiotowego budynku w niniejszej sprawie wynika, że budynek jest niższy niż 8 m i usytuowany w odległości 5 m od granicy działki. Nie jest zatem wymagane pozwolenie na rozbiórkę przedmiotowego budynku. Przepis art. 31 ust. 2 Prawa budowlanego stanowi jednak, że rozbiórka powyższych budynków wymaga uprzedniego zgłoszenia właściwemu organowi, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonania tych robót. Przepis art. 30 ust. 5 Prawa budowlanego stosuje się odpowiednio. Oznacza to, że zgłoszenia rozbiórki należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesienie w drodze decyzji sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu och rozpoczęcia.

Co prawa ustawodawca nie określił wprost jakie zasady odnoszą się do sprzeciwu, zgłaszanego w trybie omawianego przepisu, to jednak odesłania do art. 30 ust. 5 Prawa budowanego wskazuje, że do sprzeciwu tego będą odnosić się zasady określone w art. 30 Prawa budowanego. Stosując wykładnię przepisu per analogiam, należy także sięgnąć do stosowania ustępu 6 art. 30 Prawa budowlanego (Prawo budowlane. Komentarz pod red. Z. Niewiadomskiego (...) W-wa 2007, str. 385). Nadto odesłanie zawarte w art. 31 ust. 2 daje podstawę do zastosowania analogii z art. 30 ust. 2 tej ustawy. W ocenie Sądu rozpoznającego niniejszą sprawę oznacza to w konsekwencji, że do zgłoszenia dołączyć należy oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 Prawa budowlanego. W tym zakresie Sąd przychyla się do stanowiska zaprezentowanego przez doktrynę (Prawo budowlane. Komentarz R. Dziewiński, P. Ziemski wyd. ABC 2006).

Wobec powyższego także w przypadku zgłoszenia rozbiórki w razie konieczności organ ma prawo wezwać inwestora do uzupełnienia zgłoszenia o brakujące dokumenty, a w przypadku ich nieuzupełnienia, wnieść sprzeciw w drodze decyzji."