Podatnicy uzyskali kredyt na zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego. Następnie na podstawie umowy sprzedaży nabyli od dewelopera mieszkanie w stanie surowym zamkniętym.

Spór w sprawie dotyczył interpretacji przesłanki zawartej w art. 26b ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), której spełnienie przesądza o prawie skorzystania z ulgi odsetkowej, tj. że odliczeniu podlegają wydatki na spłatę odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi na "zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego". Organy podatkowe interpretowały ten warunek bowiem, w ten sposób, że przyjmują, iż "nowo wybudowany budynek mieszkalny", to jest budynek, którego budowa jest ukończona. Podatnicy natomiast przyjęli, że warunek ten obejmuje także zakup "budynku w stanie surowym zamkniętym".


NSA rozpatrując sprawę przypomniał, iż zgodnie z art. 26b ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik uprawniony został do odliczenia od podstawy obliczenia podatku, faktycznie poniesionych w roku podatkowym wydatków na spłatę odsetek od kredytu, udzielonego mu na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Zdaniem NSA z językowego znaczenia zwrotu zawartego w art. 26b ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik, nie można wyprowadzić wniosku, że warunkiem skorzystania z przedmiotowej ulgi jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku. Przy interpretowaniu tego wyrażenia nie można pominąć wprost wyrażonego celu ulgi - zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych". Ulga podatkowa przewidziana w art. 26b ust. 1 pkt 3 realizuje konstytucyjny obowiązek prowadzenia przez państwo polityki wspierającej zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych obywateli. Użycie zwrotu "nowo wybudowany budynek mieszkalny" miało na celu wyłączenie z zakresu przedmiotowego ulgi nabywania budynków mieszkalnych we wtórnym obrocie. Porównanie wyników wykładni językowej i celowościowej prowadzi do wniosku, że prawa do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 26b ust. 1 pkt 3, nie można uzależniać od uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego. Postawienie takiego wymogu byłoby równoznaczne z wprowadzeniem pozanormatywnych warunków korzystania z omawianej ulgi podatkowej.

Zatem "zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego", o którym mowa w art. 26b ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2007 r., oznacza nabycie przez podatnika bezpośrednio od podmiotu wskazanego w dalszej części ww. przepisu budynku mieszkalnego, który przedtem nie istniał, tzn. jego budowa zwiększyła dotychczas istniejący zasób mieszkaniowy. Skorzystanie z ulgi odsetkowej uregulowanej w tym przepisie ww. ustawy nie jest uzależnione od dokonania zakupu nowo wybudowanego budynku mieszkalnego, oddanego do użytkowania w myśl ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), ponieważ wystarczające jest nabycie nowo wybudowanego budynku mieszkalnego w tzw. "stanie surowym".
 

Na podstawie:
Wyrok NSA z 26 kwietnia 2013 r., sygn. akt II FSK 1691/11, prawomocny