Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.Czy prowadzący biogazownię rolniczą o mocy ok. 0,1 MW, w której wykorzystywane są jako substrat odchody zwierzęce w postaci obornika, gnojowicy i gnojówki, a następnie jako pulpa pofermentacyjna wykorzystywane rolniczo na gruntach rolnych prowadzącego instalację oraz gruntach innych rolników musi uzyskiwać pozwolenie na wytwarzanie odpadów i zezwolenia na odzysk/zbieranie odpadów?

Czy też do prowadzącego biogazownię rolniczą nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) – dalej u.o. a jedynie ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033) – dalej u.n.n.?Odpowiedź:

Do prowadzącego biogazownię rolniczą mają zastosowanie przepisy u.o.

Uzasadnienie:

Artykuł 2 pkt 6 lit. a u.o. traktuje odchody zwierzęce jako biomasę, która jest wyłączona z zakresu obowiązywania ustawy, jednakże tylko wtedy, gdy odchody te są wykorzystywane w rolnictwie, leśnictwie lub do produkcji energii z takiej biomasy za pomocą procesów lub metod, które nie są szkodliwe dla środowiska ani nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Jednakże opisane wyłączenie nie dotyczy wykorzystywania ich jako substratów do produkcji biogazu w zakładzie produkującym biogaz (biogazowniach) – art. 2 pkt 9 u.o.

Niewątpliwie odchody zwierzęce są produktem ubocznym pochodzenia zwierzęcego (materiał kategorii 3), które mogą być wykorzystywane w rolnictwie czy leśnictwie i wtedy będą podlegały reżimowi u.n.n., ale jeśli będą stanowiły substraty do produkcji biogazu, to będą podlegały wymaganiom u.o.

Uwagi:

Także materiał pofermentacyjny, który może być wykorzystywany w rolnictwie czy leśnictwie do nawożenia, nie może zostać uznany za produkt uboczny ze względu na brak możliwości stosowania do nawożenia bez dalszego przetwarzania, innego niż normalna praktyka przemysłowa. Materiał pofermentacyjny jest klasyfikowany jako odpad 19 06 06 - Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych, który będzie wymagał przeprowadzenia działań zmierzających do dezodoryzacji, napowietrzania i stabilizacji, w tym kompostowania. Jeśli wytwórca odpadu 19 06 06 chciałby (co jest jak najbardziej możliwe) uzyskać dla przetworzonego odpadu 19 06 06 status nawozu, to musiałby go wprowadzić do obrotu zgodnie z zasadami u.n.n.Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.