Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

PYTANIE:
Jak należy interpretować zapis „instalacja położona na terenie jednego zakładu”, jeśli teren zakładu jest położony po dwóch stronach ulicy lub na działkach usytuowanych w niewielkiej odległości (w KRS zakład posiada tylko jeden adres, struktura organizacyjna zakładu nie przewiduje żadnych podziałów) i automatycznie tak samo jest położona instalacja wymagająca pozwolenia z uwagi na przekroczenie progu 1 Mg odpadów niebezpiecznych? Czy należy uznać, że są to dwa zakłady, a więc w konsekwencji w sztuczny sposób podzielić instalację na dwie instalacje? Jak będzie traktowany ten podział, gdy w tej sytuacji wystąpi brak przekroczenia progu 1 Mg odpadów niebezpiecznych przez każdą z instalacji oddzielnie i nie będzie wymagane uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów?

ODPOWIEDŹ:
Z definicji instalacji zawartej w art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) - dalej p.o.ś. - wynika, że jest nią m.in. zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu. Pojęcie zakładu zdefiniowano w art. 3 ust. 48 p.o.ś. jako jedną lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego prowadzący instalacje posiada tytuł prawny, oraz znajdującymi się na nim urządzeniami. Jednocześnie przepisy ustawy (ani inne przepisy prawa ochrony środowiska) nie definiują, co należy rozumieć przez teren w tym kontekście. W danym przypadku kluczowe znaczenie ma więc określenie, co należy rozumieć przez teren zakładu (tym bardziej, że użyto go w liczbie pojedynczej).
Moim zdaniem w ww. kontekście przez teren zakładu należy rozumieć obszar usytuowany pod jednym adresem (w jednej lokalizacji), tworzący funkcjonalną całość ze względów logistycznych i technologicznych (ściśle ze sobą powiązaną, np. sieciami sanitarnymi, energetycznymi, procesem technologicznym). Nie należy sztucznie dzielić opisanego w pytaniu obiektu na dwa zakłady tylko dlatego, że rozdzielają dany obszar droga lub działka innego podmiotu.
W takim przypadku próg dotyczący wytwarzania odpadów niebezpiecznych należy odnieść do całej instalacji po obydwu stronach drogi. Sztuczny podział mógłby doprowadzić do tego, że jedna z części nie spełnia definicji instalacji lub - co ważniejsze - nie może odrębnie funkcjonować, tzn. nie możemy w wyniku jej eksploatacji uzyskać konkretnego produktu. Przykładem może być magazyn surowców lub paliw oddzielony drogą od pozostałej części instalacji (transport taśmociągiem lub rurociągiem ponad drogą) - oddzielnie magazyn paliw i kotły nie pełniłby żadnej funkcji.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.