Pytanie:
Jaki organ wydaje decyzje zatwierdzające projekt robót geologicznych dla gazociągu?

Odpowiedź:
W art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 196) - dalej pr. geol. - określono, że organem administracji geologicznej pierwszej instancji jest marszałek województwa, z wyjątkiem spraw wskazanych w art. 161 ust. 2-4 pr. geol.

Uzasadnienie:
Akt pr. geol. wyznacza zadania organów administracji geologicznej, którymi są minister właściwy do spraw środowiska, marszałkowie województw i starostowie (art. 156 ust. 1 pr. geol.). Do zadań organów administracji geologicznej należy m.in. podejmowanie rozstrzygnięć oraz wykonywanie innych czynności niezbędnych do przestrzegania i stosowania ustawy, oraz kontrola i nadzór nad działalnością regulowaną ustawą, w tym w zakresie projektowania prac geologicznych oraz sporządzania dokumentacji geologicznych.

W art. 161 pr. geol. wskazano właściwość rzeczową organów. Do 1 stycznia 2015 r. do zadań starosty określonych w art. 161 ust. 2 pr. geol. należało m.in. zatwierdzanie projektów robót geologicznych dotyczących badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych oraz warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących przedsięwzięć zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze. Od 1 stycznia 2015 r. ustawodawca zastrzegł, że ww. zadania starosty nie dotyczą inwestycji liniowych o zasięgu ponadwojewódzkim.

W związku z wprowadzeniem przedmiotowego zapisu oraz faktem, że w art. 161 ust. 2 i 3 pr. geol. zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla inwestycji liniowej o zasięgu ponadwojewódzkim, jaką niewątpliwie jest budowa gazociągu, nie jest zastrzeżone dla zadań starosty i ministra, należy przyjąć, że w obecnym stanie prawnym to marszałek województwa jest organem administracji geologicznej właściwym do załatwienia przedmiotowej sprawy.