Została wydana decyzja o warunkach zabudowy obejmująca budowę 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na różnych działkach. Obecnie została zmieniona decyzją w trybie art. 155 k.p.a. na budowę jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na jednej z tych działek.

Odpowiedź

Co do zasady możliwa jest zmiana decyzji o warunkach zabudowy w trybie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) – dalej k.p.a.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 155 k.p.a. decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.


Zmiana decyzji w trybie art. 155 k.p.a. wymaga zgody wszystkich osób, które były stronami w sprawie zakończonej tą decyzją bez względu na to, jakie prawa nabyła każda z tych stron – zob. wyrok WSA z dnia 8 lipca 2009 r., IV SA/Po 266/09, LEX 553442.


Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jest bez wątpienia decyzją na mocy której strona nabywa prawa. Zatem art. 155 k.p.a. może mieć zastosowanie w stosunku do decyzji ustalających warunki zabudowy. NSA w wyroku z dnia 4 stycznia 2012 r., II OSK 828/11, LEX 1138216 podkreślił, że w odniesieniu do decyzji o ustaleniu warunków zabudowy jest dopuszczalna zmiana decyzji w trybie art. 155 k.p.a., przy czym przepisami szczególnymi, o jakich mowa w powołanym przepisie, są regulacje zawarte w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) – dalej u.p.z.p., w szczególności art. 61 u.p.z.p.


Należy jednak zwrócić uwagę w pewnych okolicznościach zmiana decyzji o warunkach zabudowy w trybie art. 155 k.p.a. może okazać się niedopuszczalna. Sytuacja tak będzie miała miejsce, gdy w wyniku zmiany decyzji doszłoby do zmiany rodzaju zabudowy (np. jednorodzinnej na wielorodzinną). Zmiana cech zabudowy i zagospodarowania terenu określonychw decyzji o warunkach zabudowy na podstawie art. 155 k.p.a. - z pominięciem procedury przewidzianej u.p.z.p. stanowi rażące naruszenie prawa, w szczególności art. 61 ust. 1 u.p.z.p. Zmiana taka, dotycząca istotnych cech zabudowy, określonych decyzją prowadzić musi do stwierdzenia, że w istocie określa się nowe warunki zabudowy, a zatem przesłanka tożsamości sprawy niezbędna dla zastosowania art. 155 k.p.a. nie jest w tej sytuacji zachowana – zob. wyrok NSA z dnia 7 grudnia 2011 r., II OSK 1826/10, LEX 1152063.