Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) zobowiązany jest wezwać wykonawcę, który w określonym terminie nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p. albo złożył dokumenty lub oświadczenia zawierające błędy - do ich uzupełnienia.

Krajowa Izba Odwoławcza, w wyroku z dnia 18 listopada 2014 r. jednoznacznie podkreśliła, iż składane na wezwanie oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Izba nie ma żadnych wątpliwości, iż wymagania sformułowane w art. 26 ust. 3 zdanie drugie p.z.p. odnoszą się do daty zaistnienia tych materialnych okoliczności, które uzupełniane dokumenty mają potwierdzać, a nie do daty wystawienia bądź sporządzenia dokumentów potwierdzających te okoliczności.

Należy podkreślić, iż szczególnie eksponowane jest to w przypadku dokumentów podmiotowych, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu – te warunki mają być spełnione przez wykonawcę w dacie składania ofert, natomiast w tej dacie (lub wcześniej) wcale nie muszą być wystawione dokumenty, które potwierdzają tą okoliczność.

Jak wiadomo fakt, iż oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania zamawiającego, musi bezwzględnie materialnie wystąpić już w dacie składania ofert. Ale wystąpienie tego faktu, w związku z dyspozycją art. 26 ust. 3 p.z.p., może też zostać wykazane również po dacie składania ofert, przy pomocy wymaganych w siwz środków dowodowych tj. dokumentów przedmiotowych, również sporządzonych później.

Wykonawcy muszą jednak pamiętać, że uzupełnienie dokumentów ma potwierdzać nie tylko samą materialną zgodność oferowanych dostaw z wymaganiami zamawiającego, ale również potwierdzać fakt, że zgodność ta występowała już w dacie składania ofert.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 listopada 2014 r. (KIO 2307/14).

Źródło: www.uzp.gov.pl, stan z dnia 28 stycznia 2015 r.