Odpowiedź:
Zmiana lokalizacji miejsc postojowych stanowi istotne odstępstwo dotyczące zmiany projektu zagospodarowania działki.

Uzasadnienie:
W myśl przepisów ustawy z 7.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz.1332) – dalej pr. bud. inwestor może dokonywać odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego o charakterze nieistotnym bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek zgód, pozwoleń organów administracji architektoniczno-budowlanej. Natomiast na dokonanie istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę konieczne jest uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej – zob. art. 36a ust. 1 pr. bud. Zgodnie z art. 36a ust. 5 pkt 1 pr. bud. istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w zakresie projektu zagospodarowania działki lub terenu. Kwestia odległości od granicy działki jest określana w projekcie zagospodarowania działki lub terenu będącym częścią projektu budowlanego. Zgodnie z art. 34 ust. 3 pr. bud. projekt budowlany powinien m.in. zawierać projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich. Zatem odstępstwo polegające na zmianie usytuowania miejsc postojowych w stosunku do projektu zagospodarowania działki nie może zostać potraktowane jako odstępstwo o charakterze nieistotnym. Jeśli zatem planowane odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego obejmuje swoim zakresem projekt zagospodarowania działki przeznaczonej pod inwestycję, to właściwym trybem procedowania wniosku złożonego w takiej sprawie powinien być art. 36a ust. 1, a na podstawie art. 36a ust. 5 również przepisy art. 32, art. 33, art. 34 i art. 35 pr. bud. w zakresie odpowiednim do wnioskowanej zmiany.

Maria Kopytowska, autorka współpracuje z publikacją Serwis Budowlany
Odpowiedzi udzielono 9.08.2017 r
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów