Pytanie
Spółka z o.o. na terenie Polski działa wg prawa polskiego, sprawozdanie finansowe sporządza wg MSR/MSSF, jedynym udziałowcem jest spółka hiszpańska.
Spółka z o.o. poniosła nakłady na budowę farmy wiatrowej na etapie początkowym. Pojawiły się trudności, które sygnalizują niepewność możliwości kontynuowania inwestycji. Spółka podjęła decyzję utworzenia odpisu aktualizującego na całość poniesionych nakładów.
Czy odpis z tytułu utraty wartości aktywów trwałych ma być zaksięgowany jako koszt pozaoperacyjny w rachunku zysków i strat, czy jako kapitał z aktualizacji z wyceny ze znakiem ujemnym?