Pytanie
Czy w zaświadczeniu od lekarza medycyny pracy, stwierdzającym brak przeciwwskazań do świadczenia pracy, we fragmencie dotyczącym zatrudnienia lekarz może wpisać zakład pracy, nawet jeżeli zaświadczenie dotyczy osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilno-prawnej (kontrakt, zlecenie) prowadzącej własną działalność gospodarczą?
Dana osoba wykonuje badania we własnym zakresie, tj. nie otrzymuje skierowania od zakładu pracy, ponieważ nie jest jego pracownikiem. Umowa, w przypadku kontraktowej, jest zawarta między zakładem pracy a firmą, którą dana osoba reprezentuje.
Jak wobec powyższego należy potraktować zaświadczenie zawierające taką informację?
Czy dział kadr może je przyjąć bez obawy, że taki dokument nosi znamiona umowy o pracę?