Pytanie
Jesteśmy spółką z o.o. której udziały w 100% posiada gmina. Zajmujemy się przede wszystkim dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków. Gmina, która jest naszym jedynym właścicielem przeznaczyła nieruchomość należącą do naszej spółki w planie zagospodarowania przestrzennego w jednej połowie na plac wielofunkcyjny (tj. cel publiczny), a w drugiej połowie na zabudowania mieszkalno-handlowe (o określonych uwarunkowaniach). Przedmiotowy grunt został wniesiony przez gminę w formie aportu w 2002 r. jako podniesienie kapitału podstawowego naszego zakładu. Na całości gruntu są usytuowane budynki i budowle. Między gminą a naszą firmą zawarto uzgodnienie, zgodnie z którym rozliczenie za pierwszą z ww. części gruntu nastąpi w formie zamiany i nasza spółka otrzyma w to miejsce inny grunt. Transakcja ta będzie miała formę aktu notarialnego.
Czy nasza spółka ma wystawić fakturę wewnętrzną dokumentującą to zdarzenie? Jeśli tak, to jaką stawką VAT należy tą transakcję opodatkować? Czy sprzedaż (kontrahentowi zewnętrznemu) drugiej część gruntu (której gmina nie przejmuje od naszej spółki) należy opodatkować stawką "zw" czy podstawową?