Pytanie
Nabyliśmy ciągnik samochodowy, który w następnym miesiącu zostanie sprzedany w leasingu zwrotnym (cena netto sprzedaży odpowiada części kapitałowej leasingu (w części kapitałowej jest opłata wstępna, opłaty okresowe i opłata końcowa) i wynosi 76254,87 euro, dodatkowo są odsetki za czas trwania umowy leasingu kapitałowego 2211,40 euro). Samochód ten przez pierwszy miesiąc po zakupie był wykorzystywany przez nas w działalności gospodarczej. Ze względu na okres użytkowania samochodu przed sprzedażą, który nie przekracza 1 roku, nie zakwalifikowaliśmy go do środków trwałych. Potraktowaliśmy go jako towar do sprzedaży w leasingu zwrotnym księgując:
Wn konto Wartość towarów w cenie nabycia
Ma konto Sprzedaż towarów.
Czy takie księgowanie jest prawidłowe?
Dopiero po podpisaniu umowy leasingu kapitałowego na 6 miesięcy z opcją, że po terminowym zakończeniu umowy i uiszczeniu wszystkich opłat korzystający nabywa własność pojazdu ciągnik zostanie zaliczony do środków trwałych. Przyjmując założenie, że będzie użytkowany ponad rok, amortyzować go będziemy w oparciu o przewidywany okres ekonomicznej użyteczności, a amortyzacja będzie kosztem podatkowym.
Natomiast bierzemy też pod uwagę, że po zakończeniu okresu leasingu, nabędziemy jego własność, ale zdecydujemy się na jego sprzedaż, bądź też nie będziemy go użytkować ponad rok.
Jak wówczas amortyzować przyjęty środek?
Zgodnie z umową leasingu kapitałowego, którą zamierzamy zawrzeć, odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający.