Pytanie
Zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest zaliczany do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, a więc jest zobowiązany do uzyskania decyzji środowiskowej, natomiast zgodnie z art. 72 ust. 2a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) - dalej u.o.o.ś., decyzja środowiskowa nie jest wymagana w przypadku odzysku polegającego na przygotowaniu do ponownego użycia.
Czy zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który zamierza prowadzić wyłącznie odzysk polegający na przygotowaniu do ponownego użycia, jest zobowiązany do uzyskania decyzji środowiskowej?