Pytanie:
Obszar oddziaływania budynku zamyka się w granicach działki, na której zlokalizowany jest ten budynek.
Czy wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym jednorodzinnym po nowelizacji ustawy Prawo budowlane wymaga dokonania zgłoszenia?

Odpowiedź:
Rozstrzygnięcie wątpliwości czy wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym jednorodzinnym wymaga w świetle zapisów ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud., w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw uzyskania pozwolenia na budowę, podlega procedurze zgłoszenia z projektem budowlanym czy jedynie zgłoszeniu, należy poprzedzić ustaleniem czy wspomniane roboty budowlane stanowią budowę w rozumieniu art. 3 pkt 6 pr. bud., przebudowę w świetle art. 3 pkt 7a, względnie remont zdefiniowany w art. 3 pkt 8 pr. bud.

Uwzględniając indywidualne podejście do każdego rozpatrywanego przypadku, w opinii odpowiadającego wymianę pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym kwalifikować należy jako remont tj. roboty budowlane polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego, inne niż bieżąca konserwacja, w trakcie których dopuszczalne jest stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Zakres a zarazem rezultat wykonanych robót nie może wykraczać poza odtworzenie pierwotnego stanu remontowanego elementu (w tym wypadku pokrycia dachowego) istniejącego budynku mieszkalnego.
W konsekwencji efektem wykonanych robót nie może być wykonywanie obiektu budowlanego lub jego części w określonym miejscu, bądź zmiana jego charakterystycznych parametrów, takich jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji, (budowa) względnie zmiana parametrów użytkowych lub technicznych, (przebudowa).

Wykonywanie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego na istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce na której został zaprojektowany, jest remontem obiektu budowlanego którego budowa nie wymaga po 28 czerwca br. uzyskania pozwolenia na budowę, w konsekwencji zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2a pr. bud. tego rodzaju roboty nie wymagają dokonania w organie administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia, zgłoszenia z projektem czy uzyskania pozwolenia na budowę.