Pytanie
Umową przelewu wierzytelności cesjonariusz (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) nabył wierzytelność, którą jest 50% udział w wierzytelności przysługującej cedentowi z tytułu sprzedaży utworów autorskich. Cedent nabył prawo do wynagrodzenia w drodze dziedziczenia. Następnie umową o przeniesienie praw autorskich zawartej z wydawnictwem literackim został uprawniony do otrzymywania wynagrodzenia ze sprzedaży utworów. Następnie przeniósł 50% wierzytelność z tego wynagrodzenia na mnie - cesjonariusza. Wydawnictwo jako podatnika w dalszym ciągu traktuje zbywcę wierzytelności - cedenta, wystawiając na niego PIT-11. Natomiast wynagrodzenie przelewane jest na moje konto - cesjonariusza. Na zakup tej wierzytelności zaciągnąłem kredyt hipoteczny.
Czy wydawnictwo postępuje słusznie wystawiając PIT-11 na cedenta, a nie na mnie?
Która kwota przychodu stanowi mój przychód podatkowy: kwota która wpływa na konto - po potrąceniu podatku, czy kwota brutto z PIT-11, który być może powinien być wystawiony na mnie?
Jak powinienem rozliczać koszty z tytułu nabycia wierzytelności i zapłacone odsetki?