Pytanie
Czy wychowawca placówki opiekuńczo - wychowawczej zatrudniony od 1 września 1984 r. z przerwą na czteroletni urlop wychowawczy z ogólnym stażem pracy 24 lata + 3,5 roku nieskładkowe, a więc łącznie 28,5 roku oraz z 20-letnim stażem pracy w warunkach szczególnych może przejść na emeryturę korzystając z przywileju pracy w szkolnictwie specjalnym?
Dawniej, do roku 1998, gdy placówki opiekuńczo-wychowawcze podlegały wyłącznie przepisom ustawy oświatowej to tak było.
Czy wychowawca składający wniosek o emeryturę w grudniu 2013 r. może skorzystać z przywileju pracy w szkolnictwie specjalnym, jeśli przez wszystkie lata pracy był zatrudniony w pogotowiu opiekuńczym?
Pogotowia opiekuńcze przechodziły zmiany systemowe i od 1999 r. nie podlegają przepisom ustawy o systemie oświaty, tylko ustawie o pomocy społecznej.
Czy praca w pogotowiu opiekuńczym jest nadal, czyli do grudnia 2013 r. kwalifikowana jako praca w szkolnictwie specjalnym?
Czy ze stażem 28 lat pracy (składkowym i nieskładkowym) i wymaganym okresem 20 lat pracy można przejść na emeryturę zgodnie z przepisami art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191) - dalej KN?
Art. 88 KN daje taką możliwość.
Wątpliwość budzi czy praca w placówce opiekuńczo-wychowawczej, która już od roku 1999 podlega ustawie o pomocy społecznej i nie jest z katalogu szkół i placówek oświatowych - podlegających ustawie o systemie oświaty podlega tym uprzywilejowanym przepisom?
Czy w tej sytuacji po 25 latach pracy można przejść na wcześniejsza emeryturę?