Pytanie
Odprowadzenie wód opadowych z dachu projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz drenażu opaskowego wokół budynku i drenażu z gruntowego wymiennika ciepła nastąpi do podziemnego zbiornika infiltracyjnego w postaci skrzynek rozsączających typu DRAINFIX TWIN który zlokalizowany będzie na terenie działki inwestora. Wody opadowe odprowadzane będą układem przewodów kanalizacji deszczowej wykonanych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych. Na trasie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej należy wbudować studzienki kanalizacyjne przelotowe i połączeniowe. Przewiduje się wykorzystanie studzienek inspekcyjnych z PP przepływowych i połączeniowych. Do rozsączenia wody opadowej do gruntu przewiduje się zastosowanie podziemnego zbiornika infiltracyjnego w postaci kanałów inspekcyjnych systemu np. DRAINFIX TWIN 1/1 i powierzchni czynnej rozsączania 12,11 m2. Kanały DRAINFIX TWIN będą miały również za zadanie równomierne rozprowadzenie wody na całej długości zbiornika. Wody opadowe z powierzchni terenu odprowadzone zostaną bezpośredni do gleby w obrębie własnej posesji i nie będą naruszać warunków gruntowo-wodnych na działkach sąsiednich. Wody opadowe z połaci dachowych odprowadzone zostaną do kanalizacji deszczowej poprzez rynny i rury spustowe. U dołu rur spustowych zainstalować należy rewizje. Do zaprojektowanej kanalizacji deszczowej odprowadzane zostaną także wody gruntowe napływające sporadycznie do gruntowego wymiennika ciepła. Wody gruntowe odprowadzane będą za pomocą rury drenarskiej z PVC-U ułożonej na dnie wymiennika gruntowego. Poza wymiennikiem wody należy odprowadzić za pomocą rury kanalizacyjnej i połączyć ze studzienką inspekcyjną poprzez wykonanie syfonu zabezpieczającego przed przedostaniem się zanieczyszczonego powietrza do wymiennika gruntowego. Maksymalna ilość ścieków deszczowych odprowadzana do gruntu w ciągu godziny wynosić będzie około 1,39 m3/h. Średnio dobowa ilość ścieków wynosić będzie około 11,12 m3/d. Maksymalna roczna ilość ścieków odprowadzana do ziemi wynosić będzie około 204 m3/rok. Projektant zdaje sobie sprawę z tego, że kwestię przesłanek i warunków dotyczących okoliczności powodujące konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego reguluje ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.). Woda deszczowa, tj. woda opadowa jest ściekiem w rozumieniu ww. ustawy, co wynika z treści art. 9 pkt 14 lit. c pr. wod., który stanowi, że do ścieków należy zaliczyć również wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów. W przedmiotowej sprawie chodzi zatem o urządzenie gromadzące ścieki w postaci wód opadowych i wykorzystujące je na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego i jego obsługi. Artykuł 121 ust. 1 pkt 7 oraz art. 122 ust. 2 pkt 1 pr. wod. przewidują konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w przypadku gromadzenia ścieków jedynie 1) w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych oraz 2) na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Niemniej jednak - zgodnie z treścią art. 121 ust. 1 pkt 1 pr. wod. uzyskania pozwolenia wodnoprawnego wymaga również tzw. szczególne korzystanie z wód. Zgodnie z treścią art. 37 ust. 1 pr. wod. szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie wykraczające poza korzystanie powszechne ("zaspokajania potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, bez stosowania specjalnych urządzeń technicznych") lub zwykłe, w szczególności wprowadzanie ścieków (a zatem również wody opadowej) do wód i do ziemi. W kontekście treści art. 36 ust. 2 pr. wod., zgodnie z którym zwykłe korzystanie z wód służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego, z zastrzeżeniem ust. 3. Jeśli zatem urządzenie, które ma być zastosowane i zasady jego funkcjonowania nie prowadzą do (art. 36 ust. 3 pr. wod.): 1) nawadniania gruntów lub upraw wodą podziemną za pomocą deszczowni; 2) poboru wody powierzchniowej lub podziemnej w ilości większej niż 5 m3 na dobę; 3) korzystania z wód na potrzeby działalności gospodarczej; 4) rolniczego wykorzystania ścieków lub wprowadzanie do wód lub do ziemi oczyszczonych ścieków, jeżeli ich łączna ilość jest większa niż 5 m3 na dobę, to w ocenie projektanta uznać należy, że jego działanie mieści się w granicach tzw. zwykłego korzystania z wód opadowych, tj. na potrzeby własnego gospodarstwa domowego, a tym samym nie podlega konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
Czy w rzeczywistości budowa opisanego powyżej urządzenia wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, czy też nie wymaga?
Czy opisany powyżej system zagospodarowania wód opadowych z dachu projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, z drenażu obwodowego wokół budynku oraz z gruntowego wymiennika ciepła wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?