Pytanie
Spółka nabyła nieruchomość, przez którą przebiegają podziemne linie telekomunikacyjne. Na zakupionej nieruchomości planowana jest realizacja budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Same budynki nie kolidują z liniami telekomunikacyjnymi, natomiast planowane dojazdy do budynków przebiegają nad kablami. Operator sieci wydał warunki z których wynika, że inwestor winien na własny koszt przenieść linie telekomunikacyjne poza obręb działki, oraz dodatkowo zabezpieczyć je w ten sposób, że praktycznie musi wykonać nową linię oraz kanalizację w której będzie przebiegać. Obecnie światłowód jest zakopany w ziemi. Przeniesienie linii poza obręb działki na działkę miejską stanowiącą pas drogowy nie wyeliminuje konieczności przejeżdżania nad światłowodami.
Wyprowadzenie linii poza obręb działki ma na celu uniknięcia sytuacji, w której w przypadku awarii operator będzie zmuszony do przywrócenia terenu (brukowanych dojazdów) do stanu pierwotnego. Najwygodniej dla niego będzie, aby inwestor na własny koszt nie tylko przełożył linię, ale także wykonał dodatkową kanalizację zabezpieczającą poza obrysem działki - czyli polepszył stan obecnej infrastruktury.
Dodatkowo dla podłączenia realizowanych budynków ustalił warunki, wg których to inwestor budynków winien zaprojektować i wykonać na własny koszt przyłącza telefoniczne do budynków.
Czy w świetle powyższego stanu faktycznego inwestor ma prawo do:
- odmowy wykonania robót polepszających stan techniczny obecnej sieci.
- obciążenia operatora kosztami przełożenia.
- w przypadku konieczności zabezpieczenia kabla bez jego przekładki - obciążenia operatora kosztami z uwagi na fakt, że kabel położono na działkach budowlanych bez odpowiedniego zabezpieczenia wiedząc, że kiedyś powstaną tam budynki.
- czy właścicielowi działki przysługuje prawo do ubiegania się odszkodowania od operatora sieci z tytułu ograniczenia możliwości korzystania działki z uwagi na przebiegające przez teren linie?