Odpowiedź:
Tak.

Uzasadnienie:
Wymóg uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określa się na podstawie stanu prawnego obowiązującego w momencie złożenia wniosku o jej wydanie/planowanie realizacji danego przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 71 ust. 2 i art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353), przed wydaniem pozwolenia na budowę wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zaliczonego do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 71) – dalej r.p.z.o.ś. Opisane w pytaniu przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 92 i ust. 2 pkt 2 r.p.z.o.ś. Na dzień dzisiejszy spełnione są więc przesłanki wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia i taka decyzja powinna zostać uzyskana.

Ewa Florkiewicz, autorka współpracuje z publikacją Prawo Ochrony Środowiska
Odpowiedzi udzielono 9.11.2016 r.
 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami