Pytanie
Czy można w stosunku do działek zabudowanych domkami letniskowymi i wchodzących w skład stowarzyszenia ogrodowego będącego następcą prawnym PZD zastosować wspólną deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi, traktując je jak wspólnotę?
Należy dodać, że grunt pod domkami został oddany przez gminę w użytkowanie wieczyste PZD, natomiast poszczególni działkowcy są właścicielami znajdujących się na tym terenie obiektów i żadna z tych osób nie zamieszkuje tam na stałe.
W przypadku naliczenia stawki ryczałtowej rocznej o której mowa w art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dalej u.u.c.p.g., czy można oczekiwać informacji dotyczących miesięcy, w których na terenie nieruchomości powstają odpady, a także informacji o sposobie selekcji, tj. które z frakcji będą oddawane firmie wywozowej?