Pytanie
Spółka giełdowa sporządza sprawozdanie zgodnie z MSR i MSSF. W I kwartale 2013 r. w wyniku publicznej subskrypcji akcji podniesiono kapitał podstawowy. Sprzedane akcje zostały opłacone w biurze maklerskim. Podwyższenie zostało zarejestrowane przez KRS na początku kwietnia. Również wpływy ze sprzedaży z akcji zostały przekazane przez biuro maklerskie na początku kwietnia.
Czy w sprawozdaniu za I kwartał 2013 r. należy zaprezentować kapitał w kwocie podwyższonej, agio w na kapitale zapasowym a należne wpływy z emisji jako należności z tytułu rozrachunków kapitałowych? Czy wyżej opisane fakty skutkują również na sposób prezentacji kapitału w sprawozdaniu wg MSR za rok 2012 (czy tylko należy je opisać w zdarzeniach po dacie bilansu)?