Pytanie
Źródłem zanieczyszczeń powietrza są procesy związane ze spalaniem gazu ziemnego w kotle parowym firmy Viessmann typu VITOMAX o mocy 1,6 MW z palnikiem olejowo–gazowym oraz kotle VITOMAX o mocy 2,8 MW z palnikiem gazowym, służą wyłącznie do wytworzenia energii. Wcześniej te kotły podlegały zgłoszeniu instalacji. Firma zwiększyła swoją produkcję, co wiąże się z tym, iż instalacja kwalifikuje się pod pozwolenie zintegrowane.
W związku z tym, jak powinna wyglądać decyzja w części ochrony powietrza?
Czy emisje z kotłów powinny być wpisane do pozwolenia jako standardy emisyjne, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. z 2011 r. Nr 95, poz. 558) - dalej r.s.e.i., dla przedmiotowych stacjonarnych urządzeń technicznych, w których następuje proces spalania paliw w celu wytworzenia wyłącznie energii, o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW oraz ze względu na łączną moc kotłów wynoszącą 4,4 MW?
Co w przypadku pomiarów instalacji, czy można od nich odstąpić?
Czy organ powinien zobowiązać prowadzącego instalacje do prowadzenia monitoringu emisji na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2008 r. Nr 206, poz. 1291)?