Pytanie
Czy w postępowaniu z art. 66 pr. bud. można zastosować do wyjaśnienia sprawy postanowienia wydane w trybie art. 81c ust. 2 pr. bud.?
Organ nadzoru budowlanego prowadzi postępowanie w sprawie budynku mieszkalnego. Według informacji uzyskanych z rejestru archiwalnego administracji architektoniczno-budowlanej wybudowany on został na podstawie pozwolenia na budowę.
Inwestor, a jednocześnie właściciel obiektu budowlanego, nie posiada żadnych dokumentów związanych z budową i jego utrzymaniem.
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 27 stycznia 2012 r.
Nie ma przeszkód, aby w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 66 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – dalej pr. bud. zastosować do wyjaśnienia sprawy postanowienia wydane na podstawie art. 81c ust. 2 pr. bud.
Uzasadnienie
Przepis art. 66 pr. bud. umożliwia organowi nadzoru budowlanego nakazanie właścicielowi obiektu budowlanego doprowadzenie nieprawidłowo użytkowanego obiektu do odpowiedniego stanu technicznego. Wydanie decyzji administracyjnej w trybie art. 66 ust. 1 pkt 1-4 pr. bud. powinno zostać poprzedzone czynnościami wyjaśniającymi podjętymi w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego. Natomiast w przypadku, gdy organ nadzoru budowlanego, prowadząc postępowanie wyjaśniające z art. 66 pr. bud., nie jest w stanie we własnym zakresie rozstrzygnąć powstałych uzasadnionych wątpliwości, np. co do jakości wyrobów budowlanych lub robót budowlanych, a także stanu technicznego obiektu, dopuszczalne jest wydanie postanowienia na podstawie art. 81c ust. 2 pr. bud., którego celem jest ustalenie stanu faktycznego sprawy i uzupełnienie materiału dowodowego w toczącym się już postępowaniu administracyjnym. WSA w wyroku z dnia 19 stycznia 2011 r., II SA/Bd 1057/09, LEX 600112 podkreślił, że postanowienie wydane na podstawie art. 81c ust. 2 pr. bud. ma charakter dowodowy, wyjaśniający, co oznacza, że postępowanie, w którym jest ono podejmowane, stanowi część innego, już toczącego się postępowania, przewidzianego w prawie budowlanym, bądź jest elementem wyjaśniania przez organ okoliczności, które mogłyby uzasadniać wszczęcie takiego postępowania.
Agnieszka Jędrzejczak-Syrek