Pytanie
Czy rada gminy może ustanowić na podstawie art. 44 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 627) – dalej u.o.p. użytek ekologiczny na gruntach stanowiących własność osób fizycznych bez ich zgody?
Czy wymieniony w art. 44 ust. 2 u.o.p. wymóg ustalenia położenia użytku ekologicznego będzie spełniony, jeśli w uchwale lakonicznie wspomni się, że użytek położony będzie na części działek nr 1, 2 3 i 4 bez wskazania, jaką powierzchnię na każdej z ww. działek obejmuje oraz bez mapy obrazującej położenie i granice użytku ekologicznego?
Czy w przypadku sprzeciwu właścicieli działek odnośnie ustanowienia użytku ekologicznego na należących do nich gruntach można doprowadzić do ich wywłaszczenia?
Jeśli tak, to z jakiego przepisu wynika taka możliwość?
Stan faktyczny wygląda następująco: właściciel gruntów, które z powodu niedrożnego systemu melioracyjnego od szeregu lat są zalane wodą, postanowił utrwalić ten stan i wybudować nowy wlot do odprowadzającego wody rurociągu podnosząc wysokość dna wlotu o 0,47 m. Wystąpił więc do starosty o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – nowego wlotu posadowionego wyżej. Sprzeciwili się temu będący stronami postępowania właściciele gruntów, którzy posiadają swoje pola w sąsiedztwie zalanych terenów. Jednocześnie chcą, żeby udrożnić urządzenie melioracyjne - rów i rurociąg (u nich też jest mokro). Wnioskodawca wycofał wniosek, zapowiadając jednocześnie, że wystąpi do rady gminy o ustanowienie na zalanych gruntach użytku ekologicznego z zakazem jego odwadniania. Stąd zadane na wstępie pytania.
Czy w przypadku ustanowienia na tych gruntach użytku ekologicznego z zakazem czynności zmierzających do jego osuszenia starosta będzie mógł wydać na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145) – dalej pr. wod. decyzję określającą obowiązki zainteresowanych właścicieli gruntów dotyczące utrzymywania urządzeń melioracji wodnych, które aktualnie są niedrożne, tak jak oni tego chcą (poza tym jednym)?
W wyniku udrożnienia woda odpłynie, a rozlewisko zniknie.