Z odpadów ulegających biodegradacji produkujemy kompost, który zgodnie z ustawą o nawozach i nawożeniu stanowi środek wspomagający uprawę roślin.
Czy po uzyskaniu zezwolenia na wprowadzanie kompostu do obrotu, można zmieniać recepturę i proporcje poszczególnych odpadów, w stosunku do próbki, która została pozytywnie zaopiniowana przez instytuty wskazane w rozporządzeniu z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu?
Czy można dodawać do kompostu ustabilizowane osady ściekowe?
Czy użycie osadów ściekowych wymaga uzyskania odrębnej zgody na wprowadzanie środka wspomagającego uprawę roślin?

Przedsiębiorca, który uzyskał już zezwolenie na wprowadzenie do obrotu kompostu, jako środka wspomagającego uprawę roślin i uzyskał pozytywna opinię instytutu wskazanego w rozporządzeniu z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 119, poz. 765) nie może samodzielnie dokonywać zmian parametrów kompostu albowiem byłby to już zupełnie inny produkt.
Przedsiębiorcy nie wolno dodawać do kompostu ustabilizowanych osadów ściekowych. Ich używanie do produkcji kompostu spełniającego wymagania ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033) wymaga od nowa wszczęcia procedury uzyskania zezwolenia na wprowadzenie tak powstałego produktu do obrotu, także wtedy, gdyby odpad był tylko jednym z elementów "wsadu" do kompostu.

Instytut wskazany w przytoczonym rozporządzeniu wydał pozytywną opinię - potwierdzając, że badany produkt pod względem parametrów fizycznych, fizykochemicznych lub biologicznych zawiera dopuszczalne rodzaje zanieczyszczeń występujące w środkach wspomagających uprawę roślin, ale jest to ocena, która dotyczy tylko i wyłącznie ocenianego produktu. Jeśli przedsiębiorca już po uzyskaniu zezwolenia zmieni parametry, to nie jest wiadomo, czy nowy kompost będzie dalej spełniał wymagania ustawy i rozporządzenia, nawet jeśli przedsiębiorca nie będzie przekraczał dopuszczalnych zanieczyszczeń.
Komposty klasyfikowane jako wysokiej jakości nawóz organiczny muszą spełniać pewne minimalne wymagania jakościowe dla nawozów organicznych. Powinny one zawierać co najmniej 35% substancji organicznej w przeliczeniu na suchą masę, a w przypadku deklarowania w nich azotu, fosforu lub potasu (albo ich sumy) zawartość poszczególnych składników nie może być mniejsza niż 0,5% (m/m) azotu całkowitego, 3% (m/m) fosforu w przeliczeniu na pięciotlenek fosforu i 0,3% (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek potasu.
Jednocześnie każdy produkt kompostowania, który nie spełnia choćby jednego z powyższych parametrów, klasyfikowany jest jako odpad o kodzie 19 05 03 (kompost nieodpowiadający wymaganiom). Stąd też nie ma żadnej gwarancji, że dotychczasowy produkt będzie tym samym produktem, który uzyskał zezwolenie ministra na wprowadzenie do obrotu.

Alicja Brzezińska