Firma korzystająca ze środowiska wyłącznie w zakresie spalania paliw w silnikach zmieniła adres siedziby na inne województwo. Ze względu na fakt, że opłaty z tytułu takiego korzystania ze środowiska wnosi się na konta Urzędów Marszałkowskich właściwych ze względu na miejsce siedziby, rozliczyła półrocze w odpowiednich urzędach na podstawie zużycia paliw do dnia i po dniu zmiany siedziby. Wyliczona opłata w jednym z województw nie przekroczyła kwoty 400 zł.
Czy ustawowe zwolnienie z wnoszenia opłaty, gdy nie przekroczy ona wspomnianej wartości, dotyczy każdego rodzaju korzystania ze środowiska bez względu na miejsce tego korzystania czy może dla każdego z województw rozliczać się należy oddzielnie?
Moim zdaniem w przypadku, gdy określona wysokość opłaty przekroczyła kwotę 400 zł za dany rodzaj korzystania ze środowiska (w tym przypadku emisje gazów i pyłów do powietrza) to pomimo tego, że firma w trakcie okresu rozliczeniowego zmieniła siedzibę i dla jednej z siedzib (województwa) opłata nie przekroczyła 400 zł to podmiot korzystający ze środowiska powinien opłatę uiścić proporcjonalnie do zużytego paliwa dla danej siedziby (województwa).
Oznacza to obowiązek rozliczenia się z dwoma urzędami marszałkowskimi właściwymi dla starej i nowej siedziby.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn, zm.)- dalej p.o.ś., jedyne zwolnienie z obowiązku poniesienia opłaty ze względu na ich wysokość zawiera w art. 289 ust. 1 p.o.ś., który stanowi że nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 p.o.ś., których półroczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 400 zł. Przepisy art. 286 ust. 1-2 p.o.ś. stosuje się odpowiednio.

Marek Wojciech Gall