Pytanie
Czy w obliczaniu przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć na podstawie art. 53 ust. 1 k.n. należy odjąć przeciętną liczbę nauczycieli zatrudnionych na umowę o pracę posiadających uprawnienia emerytalne?
Komórka kontroli zarzuca Zespołowi prowadzącemu obsługę finansowo-księgową szkół i placówek oświatowych zawyżanie odpisu na ZFŚS poprzez uwzględnienie w przeciętnej liczbie zatrudnionych nauczycieli zatrudnionych na umowę o pracę i posiadających uprawnienia emerytalne argumentując, że w związku z tym, że jest emerytem dokonywany powinien być tylko odpis na nauczyciela-emeryta w wysokości 5% pobieranej emerytury a nie powinien być brany do przeciętnej liczby zatrudnionych na podstawie, której dokonywany jest odpis na nauczyciela czynnego w wysokości 110% kwoty bazowej ustalanej corocznie w ustawie budżetowej.
W sytuacji gdyby dyrektor szkoły zamiast nauczyciela - emeryta zatrudniłby osobę nie posiadającą żadnych uprawnień to odpis musiałyby być dokonany, ponieważ osoba ta wchodzi do ustalenia przeciętnego wynagrodzenia. Dyrektor, który zdecydował się zatrudnić nauczyciela - emeryta jest według argumentów kontroli "karany" w postaci nie dokonywania odpisu na te osoby. Komórka kontroli nie wskazała podstawy prawnej, na podstawie, której nakazuje nie branie do odpisu nauczycieli - emerytów zatrudnionych jednocześnie na podstawie umowy o pracę.
Pracownik Biura Kontroli nie podstawi wyjaśnić skąd wziąć pieniądze na wypłatę świadczenia urlopowego, które należy się nauczycielowi zatrudnionemu na umowę o pracę w wysokości wynikającej z wymiaru czasu pracy i przepracowanego w danym roku szkolnym okresu.
Czy w takim wypadku nie wypłacać świadczenia urlopowego nauczycielowi - emerytowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę?
Uważamy, że stanowisko kontroli jest nieprawidłowe, a argumenty powinny mieć umocowanie w przepisach.