Pytanie
Inwestor planuje nadbudować budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej na terenie działki, na terenie której uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, oznaczony symbolem A.15.MU - teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Plan miejscowy w zakresie wymaganej ilości miejsc postojowych mówi: "(...) § 14. Zasady obsługi komunikacyjnej terenów elementarnych (...) 2. Obowiązuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w granicach własnej działki z zachowaniem następujących wskaźników miejsc parkingowych: a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej minimum 2 miejsca postojowe na działce, b) lokalizacja jednorodzinnego budynku mieszkalnego o powierzchni ogólnej większej niż 150 m2 wymaga zapewnienia dodatkowo na działce miejsc postojowych w ilości 1 miejsce postojowe na każde kolejne 40 m2 powierzchni ogólnej budynku, c) dla pozostałych form zabudowy mieszkaniowej minimum 1 miejsce na 1 mieszkanie, d) dla innych obiektów nie mniej niż 1 miejsce na 40 m2 powierzchni użytkowej obiektu lub 1 miejsce postojowe na trzech użytkowników / zatrudnionych, e) z zapewnienia miejsc postojowych na terenie działki zwalnia się lokale i obiekty usługowe o powierzchni użytkowej do 40 m2." Przedstawiony wyżej plan miejscowy nie zawiera definicji powierzchni ogólnej budynku. Zgodnie z interpretacją Wójta Gminy X pojęcie powierzchnia ogólna należy utożsamiać z pojęciem powierzchni całkowitej budynku. Ze względu na dużą powierzchnię całkowitą budynku z uwagi na gabaryty budynku- koniecznym okazałoby się zaprojektowanie dodatkowych minimum 16 miejsc postojowych. W związku z powyższym wątpliwy okazał się zapis planu miejscowego który mówi: "b) lokalizacja jednorodzinnego budynku...".
Co należy rozumieć przez słowo "lokalizacja"?
Czy stosowanie zapisu dotyczącego miejsc postojowych dla budynku mieszkalnego o powierzchni ogólnej większej niż 150 m2 powierzchni ogólnej budynku, dotyczy wyłącznie nowych budynków czy też również tych, które istnieją?