Pytanie
Komornik sądowy wystąpił z pismem na podstawie art. 761 k.p.c. o udzielenie informacji czy dłużnik jest płatnikiem podatku od nieruchomości. Urząd miasta udzielił odpowiedzi na zadane pytanie i jednocześnie wezwał do uiszczenia opłaty za udostępnienie informacji podatkowej w formie pisemnej na podstawie art. 299 § 6 o.p. Komornik sądowy wniósł o odstąpienie od żądania opłaty 45 zł za udzielenie informacji wskazując, iż wierzycielem w sprawie egzekucyjnej jest Skarb Państwa, w których to sprawach informacje są udzielane nieodpłatnie.
Czy stanowisko komornika sądowego w zakresie wnoszenia opłat za udostępnianie przez organ podatkowy informacji komornikom sądowym w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym jest prawidłowe?