Pytanie:
Czy otrzymane środki podlegają wykazaniu w zeznaniu rocznym PIT-36?
Jeżeli nie to jak powinienem się z nich prawidłowo rozliczyć?

 

Odpowiedź:
Środków, o których mowa w pytaniu, nie musi Pan wykazywać w zeznaniu PIT-36 składanym za 2015 r., ani w żadnym innym zeznaniu PIT.
Obowiązek składania zeznań rocznych PIT (w tym zeznania PIT-36) wynika z art. 45 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f. Jak jednocześnie stanowi art. 45 ust. 3 u.p.d.o.f., zeznaniami, o których mowa w art. 45 ust. 1 i ust. 1a pkt 2 u.p.d.o.f. (zeznania PIT-36 należą do zeznań, o których mowa w art. 45 ust. 1 u.p.d.o.f.) nie obejmuje się dochodów opodatkowanych zgodnie z art. 29-30a u.p.d.o.f. (przepis ten stosuje się z nieistotnym w omawianej sytuacji zastrzeżeniem art. 45 ust. 3c u.p.d.o.f.). Wyjątek od tej zasady dotyczy sytuacji, gdy należny podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29-30a, nie został pobrany przez płatnika (zob. art. 45 ust. 3b u.p.d.o.f.). Wyjątek ten nie ma jednak w przedstawionej sytuacji zastosowania, gdyż - jak wynika z treści pytania - płatnicy pobrali należny z tytułu wypłat, o których mowa, zryczałtowany podatek dochodowy (w pierwszym przypadku na podstawie art. 41 ust. 4 w zw. z art. 30a ust. 1 pkt 6 lit. b u.p.d.o.f., zaś w drugim na podstawie art. 41 ust. 4 w zw. z art. 30a ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f.).
Powyższe oznacza, że otrzymanych środków, o których mowa w pytaniu, nie musi Pan wykazywać w zeznaniu PIT-36 składanym za 2015 r., ani w żadnym innym zeznaniu PIT. Bez znaczenia jest przy tym fakt, że korzystając z możliwości przewidzianej przez art. 6a ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f. za 2015 r. rozliczy się Pan wspólnie ze zmarłą żoną.
Udzielona odpowiedź ma zastosowanie zarówno w przypadku otrzymania z OFE środków jako spadkobierca, jak i otrzymania takich środków jako osoba wskazana w umowie. Również w takich przypadkach podmioty prowadzące OFE obowiązane są do potrącania zryczałtowanego podatku dochodowego i - o ile z tego obowiązku się wywiążą - otrzymane środki nie muszą być przez podatników opodatkowywane podatkiem dochodowym (w tym jako przychody z innych źródeł) ani wykazywane w zeznaniu PIT.
[Uwaga! Odpowiedź na to pytanie jest już nieaktualna od 1 I 2019 r.]