Pytanie
Zdarza się, że stacja demontażu pojazdów, która wyrejestrowuje pojazd, w ramach rozliczenia przekazuje właścicielowi pojazdu złom z jego demontażu (osuszony, częściowo zdemontowany wrak bez numerów rejestracyjnych).
Czy skup złomu może przyjąć odpady pochodzące z wyrejestrowanego pojazdu od właściciela pojazdu? Jeśli tak, to pod jakim kodem należy je klasyfikować?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 25 stycznia 2012 r.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 z późn. zm.) - dalej u.r.p.w.e., przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi przetwarzanie pojazdów wycofanych z eksploatacji i powstających z nich odpadów. Obligatoryjny zakres demontażu wskazuje § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 143, poz. 1206, z późn. zm.) - dalej r.m.w.s.d.
Z przepisu tego wynika, że od wymontowania niektórych elementów można odstąpić, o ile pozostałości z demontażu są przekazywane do strzępiarki.
Warto zwrócić uwagę na art. 21 ust. 2 u.r.p.w.e. W świetle treści art. 1 ust. 2 u.r.p.w.e., oznacza to, że pozostałe odpady po demontażu muszą być przekazywane zgodnie z ogólnymi wymaganiami zawartymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) - dalej u.o. Na zasadach określonych w art. 25 u.o. powinny być przekazane następnemu posiadaczowi odpadów, który ma zezwolenie na zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów (w tym przede wszystkim prowadzącemu strzępiarkę). Zatem odpady metali po demontażu pojazdu mogłyby być przekazane właścicielowi pojazdu będącemu przedsiębiorcą tylko w przypadku posiadania przez niego jednego z wyżej wskazanych zezwoleń na gospodarowanie odpadami. W takim przypadku byłby to nie tyle zwrot do właściciela pojazdu, co przekazanie odpadów następnemu posiadaczowi odpadów uprawnionemu do gospodarowania nimi. Przekazywanie tych odpadów właścicielom pojazdów - osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebedącym przedsiębiorcami, jest niezgodne z prawem. Odpady z podgrupy 16 01 nie zostały wskazane na liście rodzajów odpadów, które takim podmiotom mogą być przekazywane (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527, z późn. zm.)).
Reasumując, działanie opisane w pytaniu - rozliczanie się z właścicielem pojazdu wycofanego z eksploatacji polegające na zwracaniu mu pozostałości w postaci złomu po demontażu pojazdu jest niezgodne z obowiązującymi przepisami (poza szczególnym przypadkiem, kiedy jest on podmiotem mającym zezwolenie na gospodarowanie takimi odpadami).
Maria Duczmal