Pytanie
Regionalny dyrektor ochrony środowiska uzgadnia projekt planu remediacji po zasięgnięciu opinii m.in. państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego (w odniesieniu do oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi na danym terenie). Ocena występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi jest jednym z elementów projektu planu remediacji. Jej wyniki mogą mieć istotny wpływ na zakres informacji zawartych w dokumencie (jest to m.in. jedna z kwestii decydujących o możliwości prowadzenia remediacji w inny sposób niż usunięcie zanieczyszczenia przynajmniej do poziomów określonych odpowiednimi standardami). RDOŚ wystąpił o wydanie opinii po złożeniu projektu.
Jaki jest cel i jaki sens ma opiniowanie kwestii występowania zagrożenia dla ludzi już po złożeniu dokumentacji?
Czy treść opinii może spowodować konieczność zweryfikowania i modyfikacji treści przedłożonego projektu planu remediacji?
Czy RDOŚ nie powinien wystąpić o opinię przed wezwaniem podmiotu do złożenia projektu planu remediacji?
Ile czasu ma sanepid na wydanie opinii?
Czy opinia jest wiążąca dla RDOŚ?
Czy niewydanie opinii można potraktować jako "stwierdzenie" braku występowania zagrożenia dla zdrowia ludzi?