Pytanie
Czy przedsiębiorca (posiadacz odpadów) prowadzący punkt zbierania odpadów opakowaniowych od osób fizycznych (pochodzenia komunalnego) na podstawie zezwolenia na zbieranie odpadów, np. punkt skupu złomu, może wnioskować do prowadzącego odzysk i recykling o wydanie DPR i DPO na rzecz organizacji odzysku, jeśli odpady zebrał samodzielnie i nie współpracuje z organizacją regionalną lub gminą i nie jest podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości ani prowadzącym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) - dalej u.u.c.p.g., o których mowa w art. 23 ust. 5 i 8 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) - dalej u.g.o.o.o.?