Obowiązki podmiotu zarządzającego składowiskiem określa art. 59 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)- dalej u.o. Nie ma wśród nich nakazu kontrolowania podmiotu transportującego odpady (przewoźnika) w zakresie posiadania stosownych zezwoleń na transport określonych rodzajów odpadów.
Podmiot zarządzający składowiskiem ma obowiązek sprawdzenia, czy przyjmowane odpady są zgodne z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadu. Transportujący odpady, jako przedsiębiorca w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.) nie jest posiadaczem odpadu, a wykonawcą usługi. Do momentu przekazania odpadów na składowisko ich posiadaczem jest poprzedni posiadacz (np. wytwórca odpadów zlecający transport odpadów do miejsca unieszkodliwienia). Może on przekazać odpady do składowania za pośrednictwem przedsiębiorcy posiadającego odpowiednie zezwolenie na transport odpadów. Gdyby rodzaj odpadów, jakie dany przedsiębiorca może transportować był sprawą nieistotną, to ustawodawca nie nakazałby we wniosku wskazania ich rodzaju. Ale ma to znaczenie dla przedsiębiorcy zamawiającego usługę. A zatem podmiot zarządzający składowiskiem nie powinien przeprowadzać kontroli w zakresie ustalenia, czy przewoźnik posiada zezwolenie na transport danego rodzaju odpadów. Tę kontrolę może przeprowadzić organ kontroli urzędowej, a przed zawarciem umowy na transport danego rodzaju odpadów - przedsiębiorca, który będzie zlecał usługę transportu.

Alicja Brzezińska