Pytanie:
Czy zapis ten dotyczy procesów związanych z wykorzystaniem odpadów do wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych (tj. wyrobisk poeksploatacyjnych)?
Zgodnie z przepisami, podmiot, który rekultywuje wyrobisko poeksploatacyjne z wykorzystaniem odpadów, jest obowiązany do uzyskania decyzji ustalającej kierunek i sposoby przeprowadzenia rekultywacji, zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1205, z późn. zm.), a także do uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów w trybie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - dalej u.o. Przepisy u.o. stawiają wymóg dołączenia do wniosku o wydanie zezwolenia kopii decyzji środowiskowej, o ile jest ona wymagana. Bezsprzecznie decyzja środowiskowa jest wymagana w przypadku prowadzenia odzysku odpadów w ramach instalacji. Wykorzystanie odpadów do wypełniania wyrobisk stanowi jednak odzysk poza instalacją, zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami - dalej r.o.o.i.u.

 

Czy jednak w procesie związanym z prowadzeniem odzysku odpadów, który polega na wypełnianiu wyrobiska poeksploatacyjnego odpadami, wyrobisko należałoby traktować jako "miejsce retencji powierzchniowej odpadów"?
Czy w związku § 3 ust. 1 pkt 80 r.p.z.o.ś. do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie takiego odzysku odpadów należałoby dołączyć decyzję środowiskową?

Odpowiedź:
Rekultywacja wyrobiska poeksploatacyjnego nie jest przedsięwzięciem w rozumieniu art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Stąd, do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów w związku z rekultywacją wyrobiska decyzja środowiskowa nie jest wymagana. Wyrobisko nie jest instalacją. Paragraf 3 ust. 1 pkt 80 r.p.z.o.ś. nie odnosi się do rekultywacji wyrobiska.
Retencja powierzchniowa odpadów to rodzaj unieszkodliwiania odpadów wymieniony w załączniku 2 do u.o. jako proces D4 (np. umieszczanie odpadów ciekłych i szlamów w dołach, poletkach osadowych, lagunach, ale również w wyrobiskach). Wyrobisko nie jest miejscem retencji powierzchniowej odpadów. Przetwarzanie odpadów w procesie rekultywacji wyrobiska to odzysk odpadów. W zależności od rodzajów odpadów wykorzystywanych do wypełnienia wyrobiska będzie to proces R3 lub R5. Proszę zwrócić uwagę na treść załącznika do r.o.o.i.u., gdzie wypełnianie wyrobiska jest traktowane jak odzysk.

[Uwaga! Odpowiedź na to pytanie jest już nieaktualna od 11 X 2019 r.]