Pytanie
Czy przy opiniowaniu i określaniu stanu technicznego obiektów wybudowanych w pierwszej połowy XX w. można odnosić się do norm wówczas obowiązujących?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 25 stycznia 2012 r.
Do sporządzania opinii na temat stanu technicznego obiektów budowlanych, wybudowanych w pierwszej połowie XX wieku nie można odnosić się do norm ówcześnie obowiązujących. Zgodnie bowiem z art. 61 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) - dalej pr. bud. "właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2". Obiekt należy więc użytkować i utrzymywać "w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7", a więc w sposób zapewniający:
1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:
a) bezpieczeństwa konstrukcji,
b) bezpieczeństwa pożarowego,
c) bezpieczeństwa użytkowania,
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
e) ochrony przed hałasem i drganiami,
f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii;
2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:
a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników,
b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów;
2a) możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu;
3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego;
4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich;
5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy;
6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;
7) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską.
Stan techniczny obiektu budowlanego jest stanem zmieniającym się pod wpływem różnych czynników, np. zużycia, czynników atmosferycznych itp. Do oceny tego stanu nie należy więc przyjmować norm obowiązujących w okresie jego wybudowania. Normy te można stosować do oceny prawidłowości zastosowanych rozwiązań technicznych. Natomiast stan techniczny należy oceniać według przepisów i norm obowiązujących w okresie dokonywania oceny.
Maciej Jastrzębski