Pytanie
Podatnik (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, pełne księgi rachunkowe, obowiązek badania przez biegłego rewidenta) w dniu 1 sierpnia wniósł całe swoje przedsiębiorstwo do spółki komandytowo-akcyjnej. W dniu 1 sierpnia zlikwidował działalność gospodarczą.
Jakimi zapisami i w jakiej dacie (czy pod datą 1 sierpnia) należy zaksięgować przekazany aport?
Na jakich kontach księgowych zaksięgować przekazany aport: należności, zapasy, środki pieniężne, środki trwałe, zobowiązania?
Na jakich kontach wykazać otrzymane akcje?
W jaki sposób dokonać zamknięcia ksiąg rachunkowych?
Jak zaprezentować wniesiony aport?
Czy aktywa wyksięgowujemy w korespondencji z pozostałymi kosztami operacyjnymi, a zobowiązania z pozostałymi przychodami operacyjnymi?
W jaki sposób wyksięgować kapitały własne (podstawowe i zapasowe) przedsiębiorstwa osoby fizycznej?
Czy wyksięgowanie aktywów i pasywów nastąpi według wartości księgowej?
Co z kapitałami własnymi (podstawowym i zapasowym) tego przedsiębiorstwa?