Odpowiedź:
Jeśli z korytarza prowadzą wejścia do pomieszczeń pracy, w których pracują pracownicy to z pewnością korytarz będzie drogą ewakuacyjną i podana szerokość nie spełnia wymagań warunków technicznych. Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji budynku, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 1,4 m. Dopuszcza się zmniejszenie szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jeżeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie więcej niż 20 osób.

Uzasadnienie:
Droga ewakuacyjna to cały odcinek drogi poziomej i pionowej do przebycia z dowolnego punktu budynku do wyjścia końcowego na przestrzeń otwartą lub do innej strefy pożarowej

w myśl polskich przepisów techniczno-budowlanych przez sformułowanie droga ewakuacyjna należy rozumieć "drogi komunikacji ogólnej" w budynku, które służą celom ewakuacji ludzi. Stanowić je mogą drogi poziome, takie jak: korytarze, pasaże, hole, galerie, itp. oraz drogi pionowe, takie jak schody i pochylnie.

Droga ewakuacyjna w większości przypadków składa się z następujących odcinków:

- przejście ewakuacyjne,

- dojście ewakuacyjne

- wyjście ewakuacyjne,

- wyjście ewakuacyjne końcowe.

Przejście - jest to odległość w pomieszczeniu od najdalszego miejsca gdzie może przebywać człowiek do wyjścia na drogę ewakuacyjną mierzona wzdłuż osi przejścia (przejście może prowadzić przez trzy pomieszczenia, długość liczy się łącznie).

Dojście - jest to odległość z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną z pomieszczenia do wyjścia na zewnątrz, lub do innej strefy pożarowej, lub do klatki schodowej obudowanej zamkniętej drzwiami EI30 i wyposażonej w oddymianie lub urządzenia zapobiegające zadymieniu.

Zgodnie z § 242 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji budynku, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 1,4 m. Dopuszcza się zmniejszenie szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jeżeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie więcej niż 20 osób.

Przykład:

20 pracowników na jednej kondygnacji szerokość drogi - 1,2 m

50 pracowników na jednej kondygnacji szerokość drogi - 1,4 m

100 pracowników na jednej kondygnacji szerokość drogi - 1,4 m

200 pracowników na jednej kondygnacji szerokość drogi - 1,4 m

300 pracowników na jednej kondygnacji szerokość drogi - 1,8m