W wyniku prowadzonej działalności u przedsiębiorcy wykorzystywane są środki dostarczane w beczkach i mauzerach. Nie wszystkie z tych opakowań polegają zwrotowi do producenta, jednak ze względu na swój charakter mogą być uznane za opakowania wielorazowego użytku.
Czy przedsiębiorca może te opakowania zakwalifikować jako towar i sprzedać, czy jest bezdyskusyjnie zobowiązany do uznania beczek i mauzerów za odpady opakowaniowe i przekazania ich wraz z kartą przekazania odpadu?
Jeżeli opakowanie nadaje się do dalszego użycia jako opakowanie i spełnia cechy opakowania wielokrotnego użytku, to użytkownik tego opakowania może dysponować nim w dowolny sposób, podobnie jak i z innymi produktami i np. sprzedać je kolejnemu użytkownikowi.
Odpady to, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)- dalej u.o., każda substancja lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do u.o., których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany. Natomiast odpady opakowaniowe to wszystkie opakowania, w tym opakowania wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań. Opakowania wielokrotnego użytku powinny posiadać właściwości fizyczne i charakterystykę pozwalającą na ich wykorzystanie w określonej ilości cykli, przy normalnych warunkach zastosowania. Samo zaś wielokrotne użycie to każde działanie, w trakcie którego opakowanie przeznaczone i zaprojektowane do co najmniej dwukrotnego zastosowania jest powtórnie wykorzystywane do tego samego celu, do którego było pierwotnie przeznaczone. Jeżeli więc Państwa opakowanie spełnia cechy opakowania wielokrotnego użytku i zdaniem Państwa, jako użytkownika tego opakowania, nadaje się ono do dalszego użycia jako opakowanie, to nie muszą je Państwo klasyfikować jako odpad opakowaniowy a więc może być ono sprzedane w celu dalszego użytkowania.
Podstawa prawna:
1) Art. 3 ust. 1 u.o.
2) Art. 3 ust. 3 pkt 1 i pkt 4; art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z późn. zm.)

Paweł Sosnowski