Pytanie
Inwestor wystąpił z wnioskiem o rozbudowę budynku inwentarskiego - obory dla bydła. Według projektu budowlanego część projektowana przeznaczona będzie do magazynowania słomy i pasz objętościowych, nie projektuje się zwiększenia obsady budynku. Dodatkowo przedmiotowa działka leży w terenie, dla którego mpzp zakazuje lokalizacji budynków mogących pogorszyć stan środowiska.
Czy przed wydaniem pozwolenia na budowę organ powinien badać dotychczasową obsadę DJP budynku przeznaczonego do rozbudowy oraz innych budynków inwentarskich na działce inwestora i ewentualnie żądać decyzji środowiskowej?