Dotychczas zdarzało się, że prezesi, którzy popadli w konflikt z prawem zostawali prokurentami, by nadal móc zarządzać spółką. Pozwalał im na to art. 18 par. 2 Ksh. To jednak się zmieni. Od 1 października 2018 r. obejmuje on nie tylko członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej i likwidatorów, ale również  prokurentów. Od tego dnia nie mogą być oni karani za przestępstwa gospodarcze. Ograniczenie  to w końcu jednoznacznie dotyczy też spółki komandytowo-akcyjnych i partnerskich.

Czytaj również: WSA: Prokurent oddziałowy może działać także w sprawach podatkowych >>

Zgodnie z art. 18 par. 1 Kodeksu spółek handlowych członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych (art. 18 Kodeksu spółek handlowych), czyli do nabywania praw i zaciągania we własnym imieniu zobowiązań.

  

Obowiązującej od 1 października 2018 nowelizacja Ksh zmieniła art. 18 par. 2. Zgodnie z jego nowym brzmieniem nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatorem albo prokurentem osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego (m.in. przestępstwo przeciwko ochronie informacji, dokumentowi, mieniu czy obrotowi gospodarczemu), a także w art. 587 Ksh (za ogłoszenie nieprawdziwych danych), art. 590 Ksh (za umożliwienie bezprawnego głosowania) i art. 591 Ksh (za bezprawne posługiwanie się dokumentem).

Zakaz ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, chyba że wcześniej nastąpiło zatarcie skazaniaW terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku, skazany może złożyć wniosek o zwolnienie go z zakazu lub o skrócenie jego czasu obowiązywania zakazu. Nie dotyczy to przestępstw popełnionych umyślnie. Sąd rozstrzyga o wniosku, wydając postanowienie.

Czytaj więcej w LEX:

Wzór: Ustanowienie prokury >>

Czy prokurent może reprezentować spółkę w umowie z członkiem zarządu?

Wzór: Zgoda prokurenta na pełnienie funkcji zarządcy sukcesyjnego >>

Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >>