Odpowiedź:

Należy uznać tego prokurenta oraz spółkę jawną za (krajowe) podmioty powiązane.

Uzasadnienie:

W przypadku opisanej w pytaniu mamy do czynienia z dwoma podmiotami krajowymi.

Z definicji znajdującej się odpowiednio w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia  26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f., bądź art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst. jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.p., wynika, że podmiotem krajowym jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednym podmiotem krajowym jest spółka jawna (jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej) mająca siedzibę w Polsce, drugim podmiotem krajowym – prokurent tej spółki mający miejsce zamieszkania w Polsce.

Jak wynika z brzmienia art. 25 ust. 4 u.p.d.o.f. (oraz odpowiednio art. 11 ust. 4 u.p.d.o.p.) z krajowymi podmiotami powiązanymi mamy do czynienia wówczas, gdy:
1) podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo
2) ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów.

Prokurent bierze udział w zarządzaniu spółką jawną (podmiotem krajowym). Owszem – nie podejmuje samodzielnie decyzji, nie ma prawa samodzielnej reprezentacji (gdyż musi współdziałać z jednym ze wspólników), jednakże – tak jak wymagają tego przepisy – bierze udział w zarządzaniu spółką. Jego aktywność na tym polu jest bowiem niczym innym, jak właśnie „braniem udziału” w zarządzaniu spółką.
Dlatego też należy uznać tego prokurenta oraz spółkę jawną za (krajowe) podmioty powiązane.

Czy prokurent również powinien posiadać taką dokumentację, jeśli jego przychody lub koszty za 2016 rok nie przekroczyły limitu 2.000.000 euro?

Ma to znaczenie w kontekście dokumentacji sporządzanej za lata 2017 i następne. Przepisy obecnie obowiązującej wprowadziły bowiem warunek, że dokumentację sporządzać trzeba co do zasady dopiero wówczas, gdy przychody, bądź koszty danego podmiotu przekroczą w danym roku podatkowym równowartość 2.000.000 euro. Limity te nie obowiązują w latach 2016 i poprzednich.

Proszę ponadto zwrócić uwagę na charakter dokumentacji – jest ona sporządzana dla transakcji (typu transakcji). A to powoduje, że dokumentacja dla transakcji sporządzana przez jeden z podmiotów (tu: spółkę) jest praktycznie gotową dokumentacją dla drugiego podmiotu. W praktyce zresztą można się spotkać z tym, że niekiedy sporządza się dwie kopie dokładnie tej samej dokumentacji (po jednej kopii dla każdej ze stron transakcji); niekiedy natomiast zasadnicza treść dokumentacji dla każdego z podmiotów (stron transakcji) jest taka sama, zaś różna (dla każdej ze stron) jest tylko część wstępna opisująca dany podmiot.

Adam Bartosiewicz, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 19.04.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Doradcy Podatkowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów