Czy projekcie drogi i obiektów towarzyszących należy umieścić na stronie tytułowej numery ewidencyjne działek?
W przypadku tego obiektu zawsze występuje duża liczba wspomnianych numerów działek, co może powodować iż sama strona tytułowa będzie miała kilka stron.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.) - dalej r.f.p.b. określa szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego, stanowiącego podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Przepisy r.f.p.b. mają więc zastosowanie do realizowanych na podstawie pozwolenia na budowę obiektów liniowych, w tym dróg, i nie zawierają odnośnie tej kategorii obiektów szczegółowej regulacji w zakresie wymogów dotyczących strony tytułowej projektu budowlanego. W konsekwencji, również do projektu budowlanego dróg i towarzyszących im obiektów, o których mowa w pytaniu, konieczne jest spełnienie wymogu określonego w § 3 ust. 1 pkt 1 r.f.p.b., tj. zamieszczenie na stronie tytułowej projektu budowlanego: nazwy, adresu projektowanego obiektu budowlanego i numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany.

Dorota Dorska