Pytanie
Pracodawca wynajmuje budynek mieszkalny dla potrzeb zakwaterowania pracowników. Świadczenia ponoszone z tego tytułu są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości nie przekraczającej 500 zł miesięcznie.
Czy przy zastosowaniu powyższego zwolnienia należy uwzględniać miejsce zamieszkania pracownika (powinno znajdować się poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy) oraz to, że pracownik nie powinien korzystać z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów?
W przypadku składek społecznych pracodawca powinien sfinansować ze swoich środków składki pracodawcy: emerytalną, rentową, wypadkową, a także składki na FGŚP i FP czy także składki pracownika: emerytalną, rentową, chorobową?