Odpowiedź:
Żaden z przepisów ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987, ze zm.) - dalej u.o., nie przewiduje możliwości przenoszenia praw i obowiązków wynikających z decyzji zezwalającej na przetwarzanie i/lub zbieranie odpadów na inny podmiot. Z kolei, jak zaakcentował NSA w wyroku z 20.02.2007 r., II OSK 350/06, LEX nr 344615, "brak regulacji przewidującej taką możliwość jest równoznaczny z jej zakazem". Jak podkreślił NSA w cytowanym wyroku "rozwiązanie zakładające możliwość przenoszenia skutków prawnych decyzji administracyjnych na inny podmiot jest rzadkością w prawie administracyjnym".

Kontynuując uzasadnienie przywołanego wyroku, NSA podkreślił, iż "zezwolenie jest decyzją administracyjną, aktem publicznoprawnym, jego przedmiotem jest udzielenie uprawnień publicznoprawnych, regulowanych przepisami prawa publicznego, ukierunkowanymi na ochronę interesu publicznego.

To ochrona interesu publicznego [...] tkwi u podstaw zasady nieprzenoszalności uprawnień wynikających z koncesji, zezwoleń i licencji." W podobny sposób wypowiedział się NSA w wyroku z 5.04.2011 r., II OSK 654/10, LEX nr 992618. Również zbieżne stanowisko prezentowane jest w doktrynie - K. Gruszecki, Prawo ochrony środowiska: Komentarz, Warszawa 2011, s. 326-327).
Wreszcie w analogiczny sposób zagadnienie to rozstrzygnięte zostało przez Ministerstwo Środowiska, które wyraźnie wskazuje na brak możliwości przenoszenia praw i obowiązków wynikających z zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów (https://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_10/53acc56c95a6bee5fb652387a0ef62c4.docx).

Konkludując powyższe rozważania wskazać zatem należy, że co do zasady nie istnieje możliwość przeniesienia zezwolenia w zakresie zbierania, jak również zezwolenia w zakresie przetwarzania odpadów na inny podmiot. W analizowanym przypadku w treści pytania wskazano, iż instalację nabyła spółka z.o.o. od innej spółki z.o.o. Fakt ten pozostaje jednak bez znaczenia dla możliwości przeniesienia zezwoleń związanych z gospodarowaniem odpadami w przypadku sprzedaży instalacji. Sukcesja uniwersalna praw i obowiązków, o której mowa w art. 494 § 2 ustawy z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1578, ze zm.), przewidująca możliwość przechodzenia m.in. zezwoleń na spółkę przejmującą albo spółkę nowo zawiązaną dotyczy bowiem przypadków łączenia się spółek. Natomiast inaczej wygląda zagadnienie przenoszenia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia na wytwarzanie odpadów. W przypadku pozwolenia, zastosowanie znajdzie art. 189 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519) - dalej p.o.ś. Jak podkreśla przy tym K. Gruszecki, Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2016 "regułą stało się, że w przypadku zmiany prowadzącego instalację bez względu na to, czy jest ona efektem sukcesji generalnej, czy syngularnej, nowy prowadzący z mocy samego prawa przejmuje uprawnienia i obowiązki wynikające z dotychczasowego pozwolenia." Podmiot, który staje się prowadzącym instalację lub jej oznaczoną część, obowiązany jest w myśl art. 189 ust. 2 p.o.ś., niezwłocznie wystąpić z wnioskiem o zmianę pozwolenia w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację.

Anna Nieć, autorka współpracuje z publikacją Prawo Ochrony Środowiska
Odpowiedzi udzielono 30.03.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów