Pytanie:
Czy pozwolenie na budowę może obejmować całość inwestycji mimo, że zbiornik na gnojowicę i płyta gnojowa (składowanie obornika) zwolnione są z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę?
Czy należy rozdzielić inwestycję -wniosek o pozwolenie na budowę powinien dotyczyć tylko i wyłącznie budynku inwentarsko-składowego, a na budowę zbiornika na gnojowicę i płytę do składowania obornika dokonać zgłoszenia?

 

Odpowiedź:
Zgodnie z treścią art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane – dalej pr. bud. pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. Jeśli zatem całe zamierzenie budowlane dotyczy zarówno obiektów wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, jak i obiektów (robót) zwolnionych z obowiązku uzyskania tej decyzji, względnie wymagających zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej – to uznać należy, że właściwe będzie uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę na całość przedsięwzięcia. Odrębne wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (budynek inwentarsko – składowy) oraz ze zgłoszeniem robót (zbiornik na gnojowicę i płyta do składowania obornika), stanowiłoby zatem naruszenie art. 33 ust. 1 pr. bud. w zakresie podziału inwestycji stanowiącej w istocie jedno przedsięwzięcie. W przypadku, gdy strona występuje z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, właściwe jest zatem uwzględnienie we wniosku robót, które jako samodzielne nie wymagałyby uzyskania pozwolenia na budowę. Taki wniosek uznać należy za formalnie poprawny i odpowiadający obecnie obowiązującym przepisom prawa. Oczywiście, gdyby potraktować inwestycje jako odrębne przedsięwzięcia, to możliwe jest również (czasami ma to znaczenie z punktu widzenia możliwości szybszego rozpoczęcia robót) potraktowanie inwestycji jako niezależnych i złożenie zgłoszenia (możliwość rozpoczęcia robót po 30 dniach od zgłoszenia – przy ustawowych maks. 65 dniach oczekiwaniach na wydanie pozwolenia na budowę).