Pytanie
Spółka z o.o. podpisała z uczelnią porozumienie, którego przedmiotem jest współpraca pomiędzy stronami w zakresie promowania i wyróżniania najlepszych studentów oraz promowania spółki na terenie uczelni. W ramach porozumienia spółka zobowiązała się do ufundowania nagrody pieniężnej w określonej kwocie. Uczelnia zobowiązała się promować spółkę wśród studentów, umieścić logo firmy podczas uroczystości wręczenia dyplomów. Nagroda przyznana na wspólnym posiedzeniu zarządu spółki i władz uczelni została wypłacona przez spółkę bezpośrednio do rąk wytypowanemu studentowi. W porozumieniu nie zawarto, kto wypłaca nagrodę, tylko zastrzeżono prawo spółki do wręczenia nagrody. Podczas posiedzenia w sprawie przyznania nagrody sporządzono protokół, w którym wpisano, że spółka zobowiązuje się do wypłaty gotówką przyznanej nagrody.
Czy wypłacona kwota może być zaliczona do kosztów spółki, jako koszty reklamy firmy?
Czy podstawą ujęcia w kosztach może być dowód otrzymania nagrody pokwitowany przez studenta?
Czy koszty sponsoringu należy rozliczać w czasie?
Porozumienie zawarte na czas nieokreślony z możliwością rozwiązania.