Pytanie
Ubiegający się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni do ziemi (rów melioracyjny) w części opisowej przedłożonego operatu zawarł informację, że ilość ścieków wprowadzanych do rowu jest mierzona licznikiem czasu pracy pomp z przepompowni ścieków surowych, tj. ilość ścieków wyliczana jest jako iloczyn czasu pracy pomp i ich wydajności jednostkowej w warunkach pracy przepompowni.
Czy można uznać, że powyższy sposób pomiaru ilości ścieków jest prawidłowy, czy też należy w pozwoleniu wodnoprawnym zobowiązać wnioskodawcę do zainstalowania urządzenia pomiarowego albo może w ogóle odmówić jego wydania?