Pytanie
Firma X z siedzibą w Polsce, zajmująca się szkoleniami i rozliczająca się podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych i zwolniona przedmiotowo z podatku VAT, zleciła firmie Y z siedzibą na terenie Szwecji przeprowadzenie szkolenia z zakresu mediacji. Szkolenie to odbyło się na terenie Polski. Firma Y za wykonaną usługę wystawiła polecenie wypłaty (ang. cash note). Na dokumencie podano jedynie kwotę należną do zapłaty, bez stawki VAT. Nie podano również informacji dotyczącej rozliczenia podatku VAT.
W związku z tym moje pytanie brzmi, czy w takiej sytuacji firma X zobowiązana jest do rozliczenia podatku VAT od importu usługi (VAT-9M lub VAT8)?